POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2021

 Do czego odnosi się niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez spółkę Prometeon Tyre Group S.r.l. - jako administratora danych - (dalej zwaną odpowiednio "Prometeon", "my", "nas" lub "nasz") o użytkowniku za pośrednictwem strony internetowej www.prometeon.com (dalej zwanej "stroną internetową") lub za pośrednictwem innych środków będących własnością spółki Prometeon lub przez nią wykorzystywanych, zawierających odnośniki do niniejszej Polityki prywatności.

 Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane:

(1) Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail;

(2) Informacje o urządzeniach, takie jak identyfikatory urządzeń, ustawienia i informacje o sieci, gromadzone za pośrednictwem plików cookies zainstalowanych na Stronie;

(3) Wszelkie inne informacje dobrowolnie dostarczone przez użytkownika.

 W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Większość danych, które gromadzimy, to dane dostarczane nam podczas przeglądania i/lub korzystania ze strony internetowej.

 W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

(1) Odpowiedzieć na Państwa pytania i spełniać prośby o udzielenie informacji;

(2) Przestrzegać zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy;

(3) Dochodzić lub bronić roszczeń prawnych w postępowaniach sądowych;

 Jak przechowujemy Państwa dane osobowe?

Bezpiecznie przechowujemy dane użytkownika w centrach danych naszych dostawców usług w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG"), podejmując wszelkie uzasadnione środki niezbędne do zachowania bezpieczeństwa.

 Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały one zebrane lub tak długo, jak jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

 Jak można się z nami skontaktować?

Można się z nami skontaktować pisząc e-mail na adres [email protected].

 Komu udostępniane Państwa dane osobowe?

Aby umożliwić lub uzyskać wsparcie nas w świadczeniu żądanych usług, może być konieczne udostępnienie danych osobowych użytkownika:

(1) Spółkom z Grupy Prometeon;

(2) Zewnętrznym dostawcom usług. (w szczególności: dostawcom usług hostingowych i dostawcom usług bezpieczeństwa IT)

Zewnętrzni usługodawcy, którzy działają jako podmioty przetwarzające, są związani regulacjami w zakresie ochrony danych, mającymi na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe sądom, organom ścigania, władzom państwowym lub upoważnionym osobom trzecim, jeśli i w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani lub dopuszczeni przez prawo lub na mocy nakazów sądowych.Ponadto, w przypadku, gdy zamierzamy sprzedać lub przenieść własność lub kontrolę nad jakąkolwiek częścią lub całością naszej działalności, operacji lub usług na osobę trzecią, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika potencjalnemu nabywcy zarówno przed, jak i po zakupie. W przypadku, gdy sprzedaż nie dojdzie do skutku, zażądamy od potencjalnego nabywcy, aby nie wykorzystywał ani nie ujawniał Państwa danych osobowych w jakikolwiek sposób i całkowicie je usunął.

Informujemy, że niektóre podmioty przetwarzające, którym ujawniamy Państwa dane osobowe, mogą mieć siedzibę poza EOG. Jeśli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe będą nadal chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, z zastrzeżeniem obowiązujących tam przepisów prawa.

 Państwa prawa wynikające z prawa ochrony danych

Mają Państwo prawo poprosić nas o:

(1) bycie informowanym o celach i sposobach przetwarzania swoich danych

osobowych;

(2) dostęp do swoich danych osobowych;

(3) korygowanie danych niekompletnych, niedokładnych lub nieaktualnych;

(4) usunięcie swoich dane osobowe;

(5) w stosownych przypadkach ograniczenie przetwarzania Państwa danych

osobowych;

(6) sprzeciwienie się przetwarzaniu danych, w całości lub częściowo, w stosownych przypadkach;

(7) uzyskanie możliwości przenoszenia swoich danych osobowych, w stosownych

przypadkach;

(8) wycofanie swojej zgody, w stosownych przypadkach;

(9) złożenie skargi do właściwego krajowego organu ochrony danych.

Można skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw pisząc e-mail na adres [email protected].

 Linki do innych stron internetowych

Witryna może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Po kliknięciu na którykolwiek z tych linków, zostaną Państwo przekierowani na stronę nieobjętą niniejszą Polityką Prywatności.

 Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności według własnego uznania. Prosimy o upewnienie się, że zapoznali się Państwo z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej.