governance-pen

Governance

"Podejmowanie decyzji nie jest trudne, gdy jesteś świadomy swoich wartości" Roy O. Disney

01234
Działania Prometeon Tyre Group są inspirowane najwyższymi standardami moralnymi oraz etycznymi wartościami. Pracownicy, dostawcy oraz strony trzecie muszą zatem postępować zgodnie z nimi w swoich relacjach z Firmą.
logo

Kodeks etyki

Kodeks etyki określa ogólne zasady transparentności oraz bezstronności w prowadzeniu działalności przez Prometeon Tyre Group. Kodeks etyki opisuje cele oraz wartości, których należy przestrzegać w relacjach z partnerami biznesowymi.

logo

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Prometeon Tyre Group określa najlepsze praktyki i zachowania, uregulowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w krajach, z którymi Prometeon współpracuje, w celu zapobiegania sytuacjom, które potencjalnie mogłyby skutkować popełnieniem przestępstw. Najlepsze praktyki dotyczące zachowania definiowane są przez nakazy i zakazy.

logo

Model organizacyjny "231"

Model Organizacji i Zarządzania to dokument uwzględniony w Dekrecie Legislacyjnym 231/2001, będący częścią infrastruktury nadzorczej . Model ten jest kluczowym przewodnikiem, mającym na celu zapobieganie przestępstwom i nadużyciom przez pracowników i osoby trzecie. Wdrażanie Modelu 231 jest monitorowane przez radę nadzorczą Prometeon Tyre Group.

logo

Procedura ujawniania nielegalnych działań

Prometeon Tyre Group dostarcza swoim partnerom biznesowym, pracownikom, dostawcom oraz klientom kanał umożliwiający zgłaszanie zdarzeń, które mogą bezpośrednio lub pośrednio powodować szkody ekonomicze i finansowe, oraz naruszać reputację Prometeon Tyre Group. Są to między innymi działania lub zaniechania, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszenia prawa i/lub przepisów, zasad, Kodeksu Etyki lub polityki Prometeon Tyre Group. Raport może być anonimowy.