Gwarancja linia G

Regulamin gwarancji na wybrane produkty marki Pirelli”

1. Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) określa warunki, na których spółka Prometeon Tyre Group Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ulicy Franciszka Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575454, NIP: 1132895224, REGON: 362494740, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000,00 zł (dalej jako „Gwarant”), będąca producentem i dystrybutorem produktów marki Pirelli, udziela gwarancji na określone w niniejszym Regulaminie produkty marki Pirelli, użytkownikom nieposiadającym statusu konsumenta w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, którzy nabyli te produkty od autoryzowanych dystrybutorów Gwaranta.

2. Produkty marki Pirelli w postaci opon z linii oznaczonych symbolami G01 oraz G02, wyprodukowane w roku 2021 i później, nabyte wyłącznie w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2023 r. a 31 grudnia 2024 r. (dalej jako „Okres nabycia”), zostają objęte gwarancją na zasadach wynikających z Regulaminu w okresie od dnia ich nabycia do dnia 31 grudnia 2024 r. (dalej jako „Okres gwarancji”).

3. Pełna lista produktów objętych gwarancją na zasadach określonych Regulaminem przesyłana jest przez Gwaranta pocztą elektroniczną na w odpowiedzi na żądanie użytkownika zgłoszone e-mailem na adres: [email protected] oraz dostępna jest pod adresem siedziby Gwaranta (dalej jako „Produkty”).

4. Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji Produktów (jak np. uderzenie, otarcie), na skutek których Produkt nie nadaje się do dalszego używania zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, działania ognia lub klęsk żywiołowych.

5. Gwarancja rozpoczyna swój bieg w dniu nabycia Produktu, wynikającym z dowodu zakupu Produktu, będącego paragonem fiskalnym lub fakturą.

6. W przypadku wystąpienia uszkodzenia o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, użytkownik zobowiązany jest do:
a) natychmiastowego powstrzymania się od używania uszkodzonego Produktu od chwili stwierdzenia uszkodzenia,

b) niezwłocznego zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem dystrybutora Gwaranta lub bezpośrednio Gwarantowi w przypadku nabycia Produktu bezpośrednio od Gwaranta i wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 7 poniżej.

7. Uprawnienia wynikające z gwarancji realizowane będą po przedstawieniu dystrybutorowi Gwaranta najpóźniej 7 dnia od upływu Okresu gwarancji:

a) Produktu objętego zgłoszeniem reklamacyjnym,

b) dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury,

c) zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu pt. Wniosek o Zbadanie Opon (W.Z.O.) dostępnym u dystrybutorów Gwaranta lub bezpośrednio u Gwaranta.

8. Procedura reklamacyjna:

a) użytkownik zwraca uszkodzony Produkt dystrybutorowi Gwaranta bądź Gwarantowi wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury a także ze zgłoszeniem reklamacyjnym z pomocą BOK Prometeon,

b) zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dopisek „GWARANCJA LINIA G” w polu opisującym uszkodzenie Produktu oraz wskazywać, co najmniej opis uszkodzenia,

c) jeśli reklamację złożono za pośrednictwem dystrybutora Gwaranta, to przekazuje on zgłoszenie reklamacyjne z gwarancji Gwarantowi w celu jego rozpatrzenia,

d) rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i poinformowanie użytkownika o decyzji Gwaranta.

9. Gwarant rozpatrzy zgłoszenie z tytułu niniejszej gwarancji w terminie 30 dni roboczych od daty dostarczenia dystrybutorowi Gwaranta uszkodzonego Produktu oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu. Powyższy termin ma charakter instrukcyjny a jego bezskuteczny upływ nie skutkuje uznaniem roszczenia z tytułu gwarancji.

10. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta termin wskazany w pkt. 9 może ulec zmianie, w szczególności gdy Produkt wymaga dodatkowej ekspertyzy rzeczoznawcy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie, np. powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, itp. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o czas trwania takich zdarzeń.

11. W razie uznania reklamacji, Gwarant wystawi notę kredytową na dystrybutora Gwaranta, na podstawie której z kolei Gwarant wystawi notę kredytową na użytkownika w celu obniżenia ceny Produktu i dokonania proporcjonalnego, w stosunku do stopnia zużycia bieżnika, zwrotu użytkownikowi ceny zapłaconej za Produkt objęty uznaniem roszczenia z tytułu gwarancji. W przypadku zakupu dokonanego przez użytkownika końcowego bezpośrednio u Gwaranta, nota kredytowa zostanie wystawiona na użytkownika.

12. W przypadku uznania przez Gwaranta, że Produkt nie jest uszkodzony, albo że uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, użytkownik może odebrać Produkt na własny koszt z pomocą BOK Prometeon w ciągu 30 dni od momentu otrzymania odpowiedzi od Gwaranta. Po upływie tego terminu Produkt zostanie zutylizowany.

13. Gwarancji nie podlegają:

a) Produkty, których zużycie przekracza 50% bieżnika,

b) Produkty używane niezgodne z ich przeznaczeniem,

c) Produkty, które były niewłaściwie użytkowane, w których dokonywano zmian konstrukcyjnych i przeróbek ,

d) mechaniczne uszkodzenia Produktu, które nie uniemożliwiają dalszej bezpiecznej eksploatacji tego Produktu;

e) roszczenia z tytułu niewłaściwych parametrów technicznych Produktu o ile są one zgodne z podanymi przez Gwaranta,

f) uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji,

g) uszkodzenia powstałe pośrednio lub bezpośrednio wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, działania ognia, korozji chemicznej, klęsk żywiołowych, użycia łańcuchów śniegowych, kradzieży, pracy bez ciśnienia, pracy przy zbyt niskim lub wysokim ciśnieniu lub podczas czynności serwisowych,

h) uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia materiałów zastosowanych w Produkcie,

i) Produkty poddane bieżnikowaniu, szlifowaniu czy pogłębianiu bieżnika,

j) Produkty, które mogły zostać zmodyfikowane poprzez usunięcie lub dołożenie materiału lub Produkty zmienione w celu zmodyfikowania ich wyglądu,

k) Produkty ze wstrzykniętym płynem wyważającym lub uszczelniaczem albo takie, w których zastosowano płyn inny niż powietrze lub azot,

l) Produkty stosowane w wyścigach lub innych sportach motorowych,

m) uszkodzenia polegające na odkształceniach spowodowanych nieprawidłowym transportem lub przechowywaniem Produktów,

n) Produkty uszkodzone w wyniku nieprawidłowych czynności montażowych/demontażowych,

o) Produkty, których znak towarowy, numer seryjny lub data produkcji są starte lub noszą ślady modyfikacji.

14. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu lub na osobie wynikłą z użytkowania Produktu, a stanowiącą następstwo użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.

15. Gwarant nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożliwością użycia Produktu.

16. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć użytkownikowi Produktu zastępczego na czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego z gwarancji.

17. Niniejsza gwarancja nie jest wyłączną gwarancją udzieloną przez Gwaranta, obejmującą Produkty i jest niezależna wobec jakichkolwiek innych gwarancji udzielonych przez Gwaranta. Produkty mogą zostać objęte standardową pisemną gwarancją jakości, przy czym Gwarant nie udziela żadnych domniemanych gwarancji. Do rozpatrywania reklamacji stosuje się Ogólne Warunki Przeprowadzenia Badania Opon, stanowiące integralną część zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a treścią jakiejkolwiek innej gwarancji jakości udzielonej przez Gwaranta a mającej zastosowanie do Produktów lub treścią Ogólnych Warunków Przeprowadzenia Badania Opon, postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter nadrzędny i wiążący.

18.Gwarant nie upoważnia żadnych innych podmiotów, w tym dystrybutorów Gwaranta, do zmiany niniejszego Regulaminu ani zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Gwaranta w związku z Produktami.

19. Kwestie sporne wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie wyłącznie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Gwaranta.

20. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2024 r.