ESG Rating

PROMETEON W CZOŁÓWCE PRODUCENTÓW OPON WEDŁUG RATINGU ESG

2022-11-25

Zakończyła się pierwsza część analizy przeprowadzonej przez agencję ratingową ESG. Polityka zrównoważonego rozwoju przyjęta przez Prometeon Tyre Group ma kluczowe znaczenie dla zarządzania kredytem związanym ze zrównoważonym 
rozwojem w wysokości 350 milionów euro. Prometeon kontynuuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, inwestując w Turcji, Egipcie i we Włoszech.

Mediolan, 23 listopada 2022 r. Agencja ratingowa ESG (ang. Environmental, Social and Governance, czyli ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) została poproszona o ocenę odpowiedzialności społecznej Prometeon Tyre Group, aby pomóc Grupie zrozumieć i usprawnić jej działania w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości.
Wyniki oceny są pozytywne: wynik w zakresie ratingu ryzyka ESG wyniósł 14,9 na 100 (im wynik jest bliższy zeru, tym lepiej radzi sobie firma). Wynik ten plasuje PTG w czołówkach światowych rankingów zarówno wśród producentów części samochodowych, jak i producentów opon.

Nicolas Marchi, dyrektor ds. audytu wewnętrznego i zrównoważonego rozwoju Prometeon Tyre Group: „Rating ESG ocenia, w jaki sposób firma podchodzi do kwestii ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego w odniesieniu do maksymalizacji ryzyka niefinansowego oraz zarządzania nim. Firmy posiadające rating ESG udowadniają, że w wielu przypadkach są lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą przyszłość. Co więcej, podjęcie takiego kroku z wyprzedzeniem oznacza patrzenie w przyszłość poprzez optymalizację inwestycji i koncentrowanie ich na działaniach uznanych za konieczne i konkretne".
Morningstar Sustainalytics oparł swoją ocenę na oświadczeniu o zrównoważonym rozwoju za rok 2021, zatwierdzonym przez Zarząd wiosną ubiegłego roku, i zbadał następujące parametry: ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczna, ochrona środowiska i wymiar ekonomiczny. Oceniono, że Prometeon charakteryzuje się niskim ryzykiem w trzystopniowej skali (niskie, średnie, wysokie) oraz wysokim poziomem zarządzania w również trzystopniowej skali (niski, średni, wysoki). Stwierdzono, że mocne strony Prometeon Tyre Group to procedury i procesy, kapitał ludzki rozumiany jako wartość ekonomiczna doświadczenia i umiejętności pracowników, produkty, ich technologia i certyfikaty jakości, a także doskonała znajomość rynku referencyjnego.
 
KREDYT ZWIĄZANY ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM
Ocena jest szczególnie istotna ze względu na kredyt związany ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 350 milionów euro, uruchomiony w grudniu 2021 roku.
Kredyt, składający się z 200-milionowego kredytu terminowego i 150-milionowego wielowalutowego kredytu odnawialnego, ma trzyletni okres spłaty z możliwością przedłużenia o kolejny rok i jest przeznaczony na finansowanie bieżącego zadłużenia oraz innych potrzeb biznesowych, w tym nowych inwestycji. 
Wycena kredytu jest związana z polityką zrównoważonego rozwoju przyjętą przez Grupę, dlatego Prometeon określił konkretne cele, które planuje osiągnąć do końca 2025 roku w odniesieniu do takich elementów jak szkolenia pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju, redukcja odpadów (opony) oraz kontrola łańcucha dostaw poprzez audyty drugiej strony. Wyniki zostaną przedstawione w oświadczeniu o zrównoważonym rozwoju za rok 2022, po czym Morningstar Sustainalytics przeprowadzi drugą ocenę.

GLOBALNE INWESTYCJE
Rośnie potencjał produkcyjny opon nowej generacji Serie 02 marki PIRELLI, będących przykładem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W czwartym kwartale 2021 roku Prometeon Tyre Group zatwierdził zwiększenie mocy produkcyjnych w Turcji, dzięki czemu fabryka osiągnie wydajność na poziomie ponad 1,8 mln sztuk, przy całkowitych nakładach wynoszących nieco poniżej 40 mln euro. W pierwszym półroczu 2022 roku zatwierdzono inwestycję w modernizację technologiczną fabryki w Egipcie o łącznej wartości około 30 milionów euro. W związku z tym zostanie zwiększona produkcja opon Serie 02. Jednocześnie pakiet o wartości 25 milionów euro, już częściowo zainwestowany, jest przeznaczony na utrzymanie działalności badawczo-rozwojowej w ośrodkach badawczo-rozwojowych w Turcji, we Włoszech i w Egipcie.
Dzięki nowym technologiom Prometeon koncentrującym się na zrównoważonym charakterze opon, począwszy od surowców i procesu produkcyjnego aż po odzysk, seria Serie 02, obejmująca pięć linii produktów, pozwala na bardziej efektywne zarządzanie kosztami eksploatacji, gwarantując wysokie przebiegi, dłuższą żywotność opon i niższe opory toczenia. Przekłada się to na zmniejszenie zużycia opon i paliwa, co z kolei pozwala ograniczyć emisję CO2.

Sustainability by Prometeon

View More

https://prometeon-website-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/ccf89beb-80cb-4ad7-9f81-dcf6a5b71143.jpg

ESG Rating

PROMETEON W CZOŁÓWCE PRODUCENTÓW OPON WEDŁUG RATINGU ESG