Informacje prawne

ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsza witryna internetowa ("Witryna") jest usługą informacyjną i komunikacyjną on-line świadczoną przez PROMETEON TYRE GROUP S.r.l. ("Prometeon"). Korzystając z niniejszej witryny lub pobierając z niej materiały, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków i postanowień określonych w niniejszej informacji. Jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie powinien korzystać z tej strony ani pobierać z niej żadnych materiałów.

OGRANICZONE ZASTOSOWANIE

Zawartość stron serwisu stanowi 2021 Prometeon Copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części ani całej zawartości stron witryny nie można kopiować, reprodukować, przenosić, przesyłać, publikować ani rozpowszechniać w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Prometeon, z wyjątkiem tego, że Prometeon wyraża zgodę na przechowywanie na komputerze lub drukowanie kopii fragmentów tych stron wyłącznie do użytku osobistego. O ile nie wskazano inaczej, znaki towarowe i logo umieszczone na niniejszej stronie są własnością spółki Prometeon, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub ich licencjodawców. Nie można ich wykorzystywać na stronie innej niż niniejsza witryna bez uprzedniej pisemnej zgody ich właścicieli. Nazwy, logo ani żaden znak towarowy prezentowany na niniejszej stronie nie może zostać włączony do adresu internetowego bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli.

WYŁĄCZENIE

Informacje na stronie są podane w dobrej wierze i Prometeon uważa je za dokładne. Jednakże strona zamierzająca nabyć towary nie powinna na nich polegać i powinna zasięgnąć szczegółowych informacji na temat charakteru towarów i ich przydatności do użytku, do którego będą przeznaczone. W związku z tym wszystkie informacje na stronie internetowej są dostarczane bez żadnej wyraźnej gwarancji, warunku lub innego postanowienia dotyczącego jakości określonych towarów, ich przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej, a wszelkie dorozumiane gwarancje, warunki lub postanowienia tego samego rodzaju są niniejszym wyraźnie wyłączone. Prometeon w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę dochodu, zysku, działalności gospodarczej, kontraktów lub dobrej woli ani za żadne pośrednie lub finansowe straty poniesione przez stronę, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, zaniedbania czy innych przyczyn. Informacje na stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia. Prometeon może również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach opisanych w niniejszej witrynie bez uprzedzenia.

LINKI

Prometeon nie ponosi odpowiedzialności za materiały stworzone lub opublikowane przez strony trzecie, do których łącza znajdują się na stronach witryny. Jeżeli użytkownik zdecyduje się odwiedzić stronę, do której prowadzi łącze, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ochrony przed wirusami lub innymi elementami destrukcyjnymi. Łącza nie oznaczają, że Prometeon sponsoruje lub jest powiązany z jakimkolwiek podmiotem, którego produkty lub usługi są tam opisane. 

INFORMACJE OD PAŃSTWA

Wszelkie materiały przesłane do spółki Prometeon, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem stron WWW, nie będą uważane za poufne. Spółka Prometeon nie będzie miała żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich materiałów i będzie mogła je bez ograniczeń powielać, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, przekształcać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać wśród innych osób. Ponadto spółka Prometeon będzie miała swobodę wykorzystywania wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takich materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów wykorzystujących takie materiały. Użytkownik gwarantuje, że takie materiały nadają się do publikacji i zobowiązuje się zwolnić spółkę Prometeon z odpowiedzialności, jeżeli jakakolwiek strona trzecia podejmie działania przeciwko spółce Prometeon w związku z takimi materiałami.

COOKIES

Cookie (tj. mały plik danych, który niektóre strony internetowe mogą wysyłać na adres użytkownika, gdy je odwiedza) może być umieszczony w niektórych częściach Witryny, w celu śledzenia wzorców ruchu użytkowników. Jeśli użytkownik woli nie otrzymywać plików cookies, może  zmienićustawienia swojej przeglądarki tak, aby ostrzegała go przed akceptacją plików cookies i odrzucała je za każdym razem, gdy przeglądarka powiadomi użytkownika o ich obecności. Można również odrzucić wszystkie pliki cookies poprzez wyłączenie ich w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, należy zapoznać się z naszą Polityk dotyczącą plików cookies.

PRAWO I JURYSDYKCJA

Dla wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków i działań z nimi związanych wyłączną jurysdykcję ma sąd w Mediolanie we Włoszech i stosuje się prawo włoskie. Prometeon zastrzega sobie jednak prawo do wszczęcia postępowania prawnego w kraju innym niż Włochy, w celu ochrony swoich interesów lub egzekwowania swoich praw, kiedy tylko uzna to za stosowne.

INFORMACJE O GWARANCJI

Prometeon Tyre Group gwarantuje pierwotnemu nabywcy każdego pojazdu, do którego dostarczane są opony do samochodów ciężarowych Pirelli i Prometeon jako oryginalne wyposażenie lub jako zamienniki, że opony te będą wolne od nieprawidłowości produkcyjnych i wad materiałowych powodujących produkty nienadające się do użytku, do jakiego zwykle używa się produktów tego samego typu.

Kliknij tutaj, aby pobrać podręcznik gwarancji rolniczej.
Kliknij tutaj, aby pobrać Podręcznik Europejskiej Gwarancji Rolnej.
Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję gwarancyjną wózka widłowego.