UN Global Compact: w celu usprawnienia polityki zrównoważonego rozwoju Prometeon Tyre Group dołączył do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact

Aby zwiększyć swoją zdolność do tworzenia, zarządzania i utrzymywania zrównoważonych wartości w czasie, Prometeon Tyre Group dołączył w sierpniu 2019 roku do Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych, który liczy 10 435 firm w 166 krajach i został powołany do inspirowania zaawansowanymi oraz innowacyjnymi dobrymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju w społeczności biznesowej. Zgodnie ze swoją społeczną odpowiedzialnością biznesową, Prometeon Tyre Group inspiruje się 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszystkie 17 celów jest ze sobą powiązanych i ważne jest, aby firmy na całym świecie pracowały nad ich osiągnięciem do 2030 roku. Wprowadzając Dziesięć Zasad Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych do polityk, strategii, procedur, kultury integralności i dobrych praktyk w firmie, Prometeon Tyre Group nie tylko wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec ludzi i planety, ale także tworzy warunki do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku.

un-global-compact

Organizacja Narodów Zjednoczonych Global Compact

 

Zrównoważony rozwój korporacyjny jest realizowany dzięki systemowi wartości, opartemu na zasadach w podejściu do prowadzenia działalności gospodarczej, które oznaczają przyjęcie standardów operacyjnych spełniających podstawowe obowiązki w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Odpowiedzialne firmy kierują się tymi samymi wartościami i zasadami wszędzie tam, gdzie są obecne i wiedzą, że dobre praktyki w jednym obszarze nie rekompensują szkód wyrządzonych w innym.

Wprowadzając 10 Zasad Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych do polityk, strategii, procedur, kultury integralności i dobrych praktyk w firmie, Prometeon Tyre Group nie tylko wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków wobec ludzi i planety, ale także tworzy warunki do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku.

Od samego początku Globalny Pakt Narodów Zjednoczonych proponuje serię inicjatyw mających na celu zapewnienie wsparcia i zdefiniowanie strategii oraz partnerstw w celu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały uruchomione we wrześniu 2015 roku w Nowym Jorku, aby towarzyszyć działaniom przedsiębiorstw zrównoważonych do 2030 roku.

Niniejszy Raport na temat Łańcucha Wartości 2019 odzwierciedla zintegrowany model zrównoważonego rozwoju przyjęty przez Prometeon Tyre Group w 2019 roku i opracowany zgodnie z 10 Zasadami Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych.

10 Zasad Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych to:

 
Prawa Człowieka

Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny wspierać i respektować ochronę praw człowieka proklamowanych na szczeblu międzynarodowym.

Zasada 2: Przedsiębiorstwa powinny upewnić się, że nie są współudziałem w naruszaniu praw człowieka.

 

Standardy pracy

Zasada 3: Przedsiębiorstwa powinny szanować wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych.

Zasada 4: Przedsiębiorstwa powinny eliminować wszelkie formy pracy przymusowej i obowiązkowej.

Zasada 5: Przedsiębiorstwa powinny skutecznie zwalczać wszelkie formy pracy dzieci.

Zasada 6: Przedsiębiorstwa powinny eliminować dyskryminację w zatrudnieniu i zawodzie.

 

Ochrona środowiska

Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny podejmować działania ostrożnościowe w celu ochrony środowiska.

Zasada 8: Przedsiębiorstwa powinny podejmować inicjatywy w celu promowania większej odpowiedzialności środowiskowej.

Zasada 9: Przedsiębiorstwa powinny wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

 

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10: Przedsiębiorstwa powinny zwalczać korupcję we wszystkich jej formach, w tym wymuszenia i przekupstwo.

Download our Sustainability Report